20081231

ÚJÉVI LEVÉL A CSALÁDOKHOZ

A 2008-as esztendő, a Biblia éve lassan befejeződik. Készülünk a Biblia évének január elsejei ünnepélyes lezárásra, amelyre a Budapesti Szent Család templomban, (Bp. VI. Szondi u. 67) az esti 6 órai szentmise keretében kerül sor. Ekkor hirdetjük ki az Új Ember Kiadó, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a MAKACS közös szentírásolvasó pontszerző játékának eredményét is, és adjuk át a díjakat a nyerteseknek. Leveleinkre egyre több reflexió érkezik. Öröm számomra, hogy házas és családcsoportjaink közül sokan szívesen választják beszélgetéseik vezérfonalául leveleinket. Most, hogy sorozatunk ötödik éve fejeződik be, köszönetet mondok mindazoknak, akik a terjesztésében segítségünkre voltak, elsősorban az Új Ember főszerkesztőjének, Dr. Papp Tamás atyának azért, hogy hónapról hónapra késedelem nélkül eljuthatnak gondolataink az olvasókhoz, így családcsoportjaink megbízhatóan számíthatnak azokra.
A mögöttünk lévő esztendőben hármas jubileumot ünnepeltünk: 40 éve adta ki VI. Pál pápa Humanae Vitae című enciklikáját, védve a házastársi szerelmet attól, hogy áruvá, fogyasztási cikké fokozzák le. 25 éve jelent meg a Család Pápai Tanácsának dokumentuma, a Családjogi Charta, amely összefoglalja a család társadalmi szerepének betöltéséhez szükséges alapvető jogokat, és 20 éves II. János Pál pápa Mulieris Dignitatem című apostoli levele a nők méltóságáról és hivatásáról. A jubileumi év eltelt, de ezeket a dokumentumokat nem tehetjük vissza könyvespolcainkra, újra és újra olvasnunk kell őket, hisz tartalmuk egyre aktuálisabb. Fontos, hogy az Egyház tanításának fényében értékeljük a jogalkotás újabb fejleményeit, tegyük helyére a női méltóság és egyenjogúság kérdését, és tudjunk igen-t mondani egymásra és az életre. Formálódjék ezek nyomán, alakuljon ezek szellemében lelkiismeretünk és mindennapi életünk.
Az idei év ad-limina látogatásán a Család Pápai Tanácsában sok szó esett a Család Tanács gondozásában megjelent és már több nyelvre lefordított Családlexikonról. Már megkezdődtek a magyar kiadás munkálatai, reméljük, hamarosan megjelenhet. A Családlexikon megjelenése fontos esemény a világegyház életében, mert rendet igyekszik teremteni a fogalmak, szakkifejezések, a családot, házasságot és életet érintő szabályozások között. A házasságon alapuló család marginalizálása sokféle eszközzel történik, többek között épp a hazasággal kapcsolatos fogalmak tartalmi meghamisításával, új fogalmak bevezetésével (reprodukciós egészségvédelem, gender, stb.). Egyre többször tüntetnek fel jognak olyan cselekedeteket, amelyeknek nincsen erkölcsi alapja, ugyanakkor különböző módszerekkel megnyirbálják az élethez való jogot.
Az idei évben ismét jubileumot ünnepelünk: tíz évvel ezelőtt jelent meg az MKPK Boldogabb Családért c körlevele. Adatai bizonyára sok esetben revízióra szorulnak, de üzenete korántsem halványult el. Tegyük az idei évben lelki napok, egyházközségi, egyházmegyei családnapok témájává a körlevél megbeszélését átgondolását.
2009. évi Hívom a Családokat rovatunkban egyszerre szeretnénk figyelni a Vatikán által megjelentetett Családlexikonra, valamint a Boldogabb Családért c. körlevelünkre. Havi mottóinkat a két említett műből vesszük. Ugyanakkor leveleinkben fokozott figyelmet szentelünk a család társadalmi felelősségének. II. János Pál pápa nyomán ismételten hangsúlyozzuk: a család evangelizált és evangelizáló közösség, személyes ügy, de nem magánügy. A család közügy, a család maga is felelős azért, hogy családbarát közegben élhessen.
Sokszor kesergünk a hazánkban, sőt az Európában jelenlévő válság-jelenségek miatt. Már-már úgy látszik, mintha minden rossz irányba tartana. Egy lelkigyakorlaton Szentmártoni Mihály SJ példaként állította elénk Szent János apostolt, aki nézte a Betlehemi Gyermeket és látta az Örök Igét, nézte az üres sírt és látta a Feltámadottat, nézte a csillagos eget és látta a Mennyei Jeruzsálemet, amely szép volt, mint a vőlegénynek felékesített mennyasszony (vö. Jel 19.). Arra buzdított, hogy tanuljunk meg a jánosi látás szerint gondolkodni és élni, lássuk meg a felszín mögött az igazat, a szépet, a jót. Rómában az ad-limina látogatáson is figyelmeztettek bennünket, ha mindig csak a krízisről beszélünk, mi magunk járulunk hozzá a krízis elmélyüléséhez. Lássuk meg, mennyi nagyszerű kezdeményezés van társadalmunkban, az Egyház életében, milyen sok fiatal készül komolyan a keresztény családideál megvalósítására. A Szentlélek szüntelenül munkálkodik, akkor is, amikor a krízisek miatt hajlamosak vagyunk reményünket elveszíteni.
Családok nélkül nincs a társadalomnak jövője. Minél egészségesebbek a családok, annál gazdagabb lesz a társadalom. A Család a keresztényi és emberi értékek iskolája, ez a Családok VI. Világtalálkozójának (Mexikó, 2009. Január 13-18) témája. A Világtalálkozóra felkészítő katekézisek anyagát jelentettük meg az Új Ember aug. 17-i számának mellékleteként, olvasható a Családbizottság honlapján (www.katcsal.hu) is. Beszélgetéseitekhez fontos segítség lehet ez az anyag, szívesen ajánlom a családok, család-csoportok, baráti körök figyelmébe.
Kedves családok! Hívlak benneteket, örüljünk fiataljaink tiszta, szép szerelmének, az életre nyitott házasságra alapított, boldog családoknak. Örüljünk annak, ha egy-egy krízisbe jutott házasság képes újra kezdeni. Örüljünk azoknak a családoknak, ahol a három nemzedék harmóniában egymásra épül. Örüljünk az Egyházunkban is jelenlévő, családokat erősítő megújulási mozgalmaknak és különböző kezdeményezéseknek. Most, amikor súlyos szociális és erkölcsi válsággal küszködik nemzetünk és tágabb világunk is, amikor a törvények egyre inkább leválnak az erkölcsről, nagyon fontos, hogy tudjunk egyszerűen, egymásra figyelően élni, és határozott, világos szavakkal tanúságot tenni a keresztény házasság és család eszményről.
Havi leveleink témái:
Január: A család, mint személyes közösség
A házasság és a család személyes ügy, és nem egyének magánügye, hanem része a társadalmi közjónak. Nem romantikus kuckó, ahová a világ zajától és zavaraiból elmenekülhetünk, hanem a személyek kibontakozásának, az egész társadalmat építő emberek formálódásának helye. Benne nem csak a személyek, hanem a társadalom és az Egyház jövője is épül. A család az igazság és a jóakaratú szeretet helye, lehetővé teszi, hogy az ember természetének megfelelően megnyíljon a másik ember számára és ez által "többé váljék".
Február: A házasság tartós életszövetség
Váltózó világunkban sok minden átalakul, megújul, vagy eltűnik. Az azonban, hogy megjelentek olyan társ-kapcsolatok, melyeket korábban a társadalom nem ismert el, nem jelenti azt, hogy ezeket újfajta családmodelleknek tekinthetjük. Mindaz, ami eltér az eredeti modelltől, melyben egy férfi és egy nő életre szóló, szabad és kölcsönös önelajándékozásából termékeny közösség jön létre, csorbítja társadalmi hatékonyságát és akadályozza az egyének kiteljesedését. A kölcsönösség azonban nem vezethet sem a nemek különbözőségének tagadásához, sem az egyik, vagy másik nem szerepének túlértékeléséhez.
Március: A gyermek jogai
Legtöbbször úgy tárgyalják a gyermekek jogait, mintha a gyermek teljesen önálló, fejlődésében a környezettől független lény lenne, ugyanakkor ezeknek a jogoknak az érvényesüléséért a családot teszik felelőssé. A gyermek már születése előtt is hordozza Isten képmását, ez adja meg méltóságát. Jogait fogantatásának pillanatától a szülők védelmezhetik leghatékonyabban. Minden gyermeknek joga van szeretető szülőkre, és ahhoz, hogy szeretetben működő családban növekedjék és fejlődjék. A társadalom akkor járul hozzá a gyermeki jogok érvényre jutásához, ha megerősíti a családot, és támogatja feladatainak ellátásában.
Április: Egészség és emberi méltóság
A fogyasztói társadalom ideálja a fiatal, egészséges, sokat termelő és fogyasztó ember. Az egészség védelmének célja nem lehet csupán a teljesítőképesség fenntartása, hiszen az ember test, lélek és szellem egysége, méltósága nem függ testi állapotától. Az ember közösségi lény, csak egészséges közösségben élve lehet egészséges. A testi és lelki egészség ápolásakor nem hagyható figyelmen kívül az ember a maga teljes igazságában. Korunkban rohamléptekkel fejlődik a biotechnológia, súlyos veszélyeket rejt azonban, ha az erkölcsi szempontokat mellőzik. A bioetikai megfontolások arra figyelmeztetnek, hogy egyes orvosi beavatkozások lehetségesek ugyan, de méltatlanok az Isten-képmás emberhez.
Május: Férfinak és nőnek teremtette...
A nemek különbözősége az ember ontológiai igazságához tartozik. A férfi és női természet különbözősége révén válhatnak ketten egy testté. Nemét az ember nem kiharcolja magának, hanem létével együtt a Teremtőtől ajándékba kapja. Az a feladata, hogy nemének megfelelő hivatását betöltse. E felelősség alól keres kibúvót az, aki azt állítja, hogy nemét, nemi irányultságát bárki megváltoztathatja, aki azt hirdeti, hogy a nemek pusztán szocio-kulturális hozadékok.
Június: Felkészülés a házasságra
A házasság nem csupán egy életre szóló kapcsolat, hanem két ember életét, boldogságát és boldogulását meghatározó szövetség. A házasságra való felkészülés nem elsősorban gyakorlati ismeretek elsajátítását jelenti, hanem megnyílást a házasság szentsége, az isteni kegyelem felé, amely képessé tesz a kölcsönös és teljes önátadásra, a "holtomiglan-holtodiglan" hűségre az életre nyitottan. A jó és termékeny házasság az egész közösség érdeke, nem csupán két embert érint, hiszen a társadalom jövője a tét. A felek felkészítéséért felelősség terheli a szülőket, az egyházközséget, de magát a társadalmat is.
Július: A család a társadalomban
Amikor a házasulandó felek igent mondanak egymásra és születendő gyermekeikre, akkor felelősséget vállalnak egymásért és gyermekeikért. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a gyermekek testi-lelki fejlődésének feltételeit biztosítják. Szükségük van ehhez a társadalom szolidáris támogatására, hiszen a közjót szolgálják. Fontos ugyanakkor, hogy a társadalom tiszteletben tartsa a szülők jogait a szubszidiaritás elvének megfelelően.
Augusztus: Az ember-lét kezdete
A tudomány egyértelműen bizonyítja, hogy a megfogant magzat ember, nemét, tulajdonságait meghatározó tényezők a fogantatás pillanatában adottak, semmi nem változtathatja meg ezeket, sem a magzati lét alatt, sem pedig később. Egyes köztestületek mégis megengedik maguknak, hogy hozzá nem értők többségi szavazata alapján kimondják: a magzatot még nem illetik meg az emberi jogok, vagy legalábbis csak bizonyos korlátokkal. E téren is a jog elszakad az erkölcstől, a jogi szabályozás olyasmit is megenged, amit erkölcsi alapon nem szabad megtenni.
Szeptember: Új emberi jogok?
Amikor az emberi jogokat 1948-ban deklarálták, abból indultak ki, hogy minden ember azonos méltóságúnak születik, és azonos jogokkal rendelkezik, kezdve az élethez való joggal. Mindez az emberi természet igazságából következik. Újabban kétségbe vonják, hogy van-e igazság, eldönthető-e, hogy mikor, mit kell igazságnak tekinteni? A demokráciára hivatkozva a kényes kérdéseket nem is mindig illetékes testületek elé viszik, mondván: döntsön a többség. Így igazságtalan, a társadalmi fejlődést károsan befolyásoló törvények születnek. A testületek érdekek mentén, legtöbbször gazdasági szempontokat figyelembe véve döntenek, az erkölcsi értékek nem játszanak szerepet. Ezáltal olyan "emberi jogok" jelennek meg, amelyek épp a legalapvetőbb emberi jogot, az élethez való jogot sértik.
Október: Életminőség és család
Szegények és gazdagok mindig voltak, ha azonban a társadalomban a rászorulókkal való szolidaritás kiegyenlítette a legsúlyosabb egyenlőtlenségeket, akkor a szegénység nem okozta emberek, embercsoportok leszakadását, végleges elnyomorodását. A demográfiai krízis miatt Európa elöregedik, egyre kevesebb lesz az aktív dolgozó, egyre inkább károsodik az öregekkel való szolidaritás. A fogyasztói mentalitás az élet minőségét anyagi javakkal méri, a társadalom érdekek mentén, és nem értékeket tekintve politizál, a szolidaritás pedig az erőseknek és gazdagoknak nem áll érdekében. A természet erőivel való felelőtlen gazdálkodás, a környezet szennyezése tovább rontja a jövő kilátásait. A család neveli szolidaritásra és a felelős gazdálkodásra az embert. A társadalom olyan lesz, amilyenek családjai.
November: A jog nem dönthet a magzat életéről
A megfogant magzat élethez való joga megelőzi a nő azon jogát, hogy döntsön: megfogant gyermekét meg akarja-e szülni, vagy nem. Lehetetlen olyan szabályrendszert alkotni, amely pontosan és egyértelműen meghatározza, mi jogosítja fel az anyát (és orvosát), vagy az apát a megfogant élet elpusztítására. A szexualitását kontrollálni nem képes ember hivatkozva a túlnépesedésre, a természet erőinek kimerülésére minden eszközt megragad, hogy korlátozza termékenységét, az erkölcsi megfontolásokat viszont félretolja.
December: Nyelvi mesterkedés az élet ellen
Korunkban az erkölcsi kötelességek alól való kibújásnak, az igazság tagadásának gyakran alkalmazott módja a fogalmak újraértelmezése, sőt elszakítása eredeti jelentésüktől. A nyelvi mesterkedés célja az emberek elbizonytalanítása, áltudományos és babonás nézetek elterjesztése. Legyen beszédünk világos igen és világos nem: igen az életre és az élet kultúrájára, nem a rosszra és a halál kultúrájára.
Hívom a családokat, családcsoportokat, rokoni, baráti köröket, 2009-ben is: beszéljék meg, hogyan válhatnak a mai társadalomban sóvá és kovásszá, hogyan válhatnak világossággá. Tanuljuk meg a jót és a rosszat megkülönböztetni, az igazat a hamistól elválasztani, a szépnek örülni. Kérjük a Szentháromságos Isten áldását a születő házasságokra, családokra, hogy családegyházakká legyenek, hogy egyre inkább nemzetünket és Egyházunkat átjáró kovászként hassanak!
2008 Karácsonyán
Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

20081205

HÍVOM A CSALÁDOKAT A BIBLIA ÉVÉBEN 2008 decemberében

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!
December:  A házasság szentsége a Vőlegény-Krisztus szeretetét hivatott megjeleníteni a Menyasszony-Egyház felé. A hitvesi szeretet kölcsönösségén nyugvó házasság beteljesedése: a Menyasszony-Egyház tagjaként részesedni a vőlegénnyel való találkozás örömében, asztalhoz telepedni, részesedni a mennyek országának lakomájában.


A Biblia gyakran hivatkozik a jegyességre, kezdő és zárófejezetében különösen is hangsúlyosan jelenik meg a jegyesség és a házasság képe, közbülső fejezeteiben pedig ékesszólóan beszél Istennek az ember iránt féltékeny, szerelmes szeretetéről. A Biblia a jegyesség példázatával egyrészt érzékelteti Isten emberek iránti szeretetét, másrészt ezt az isteni szeretetet adja minden emberi kapcsolat mintájául. Minden életállapot, - a szerzetesség, a papság és a házasság - ősmintája a vőlegény-menyasszony kapcsolat. A szerzetes arra tesz fogadalmat, hogy a megkereszteltek közösségében, az Egyházban elénk éli a Menyasszony-Egyház szeretetét Vőlegény-Krisztus iránt, a pap és házas arra kap "felszentelést", hogy megjelenítse a Vőlegény-Krisztus szeretetét a Menyasszony-Egyház iránt. Mindegyik életállapot meghívás a menyasszony és a vőlegény osztatlan szívű szeretetére, boldogsága ezen az osztatlanszívűségen nyugszik. Az otthon boldogsága is ezen a feltétel nélküli önátadáson alapszik. Talán ezt az osztatlan szeretetet sejtette meg az a kilencéves kisfiú, amikor azt mondta nagyapjának: "Úgy szeretek nálatok lenni, olyan jó nálatok." A fiú otthon sem érezte rosszul magát, sőt szülei többet engedték tévét nézni, kevésbé szigorú rendet kívántak, mint a "konzervatív" nagyszülők. Miért volt neki mégis olyan jó a nagyiéknál? Azért, mert ott nyugalom, békesség és mindenki iránt szerető figyelmesség uralkodott.
Sokunknak vannak hasonló élményei az igazi otthonról. Arra vágyunk, hogy boldogok lehessünk. Vágyunk egy olyan helyre, ahol nem kell megküzdenünk érvényesülésünkért, ahol magától értődik egymás tisztelete és megbecsülése. A tökéletes otthon nem kacsalábon forgó luxuslakás, hanem szeretettől átjárt békés hely, ahol mindenki örömmel fárad a másikért, ahol jó lenni. Ilyen helyről beszél Mezei Mária, nemzetünk neves színésznője: "A boldogság, kedveseim, a magunkfelejtő szeretettől hajtott, egy nyelvet beszélő és egy nyelvet valló közösségért végzett sikeres munka öröme."
Hogyan gondoltok vissza szüleitek, nagyszüleitek otthonára? Idézzetek fel eseteket, amikor egy gyermek átszellemülten tudott beszélni otthonáról, vagy a nagyszülők otthonáról!
A szentségi házasság kitágítja a jegyesek horizontját. Amikor a házaspárok arra törekszenek, hogy megjelenítsék a felette nagy titkot, vagyis a Vőlegény-Krisztus szeretetét a Menyasszony-Egyház iránt, akkor egyrészt otthonukba beköltözik a feltétlen elfogadottság boldogsága, másrészt ez az otthon a végső beteljesedés jelévé válik, vagyis vonzó képe lesz annak az otthonnak, amely felé létünk tart, amely valójában szeretetünk beteljesedése.
A Jelenések Könyve úgy szól a Bárányról, mint vőlegényről, a beteljesedett Egyházról pedig úgy, mint mennyei Jeruzsálemről, amely olyan, mint a vőlegénynek felékesített szépséges mennyasszony. Ezzel valami bátorítót mond ki a jegységről, és a házasságról. Ebben a képben ugyanis ott rejlik a szerelem felmagasztalása, mert szépsége kifejez valamit a mindenség beteljesedésével hasonlatos gazdagságából, ugyanakkor kihívás is: úgy éljék meg a házasok szerelmüket, teremtsenek olyan otthont, hogy sejthetővé váljék az a boldogság, amelyet a Menyasszony-Egyháznak a Vőlegény-Krisztussal való találkozása ígér.
Az otthonépítés sok örömet tartogat, de nagy felelősség is. Néha az ember önkénytelenül is kimondja egy-egy szép otthont látva: ez maga a mennyország! Ilyenkor könnyedén rávágjuk: de hiszen neked fogalmad sincs a Mennyországról! Mégis, valami lényeges rejlik ebben a kijelentésben. Az otthon igenis előképe, kóstolója lehet az örök életnek és a rendeltetése többek között az, hogy segítsen vágyat ébreszteni arról a más világról, Isten országáról, amely már itt van közöttünk. (vö. Lk 17,21)
Beszéljétek meg családi, rokoni, vagy baráti körben, közösségetekben, mi indított benneteket arra, hogy valamilyen helyet, vagy helyzetet a Mennyországhoz hasonlítsatok!
A Bárány menyegzőjének képe a keresztény ember jövőjéről szól. Jövője van annak a szeretetnek, amely Isten kegyelmének erejében valamennyire képes megjeleníteni Krisztus felénk forduló szeretetét, ahogy a Menyasszony-Egyház végső örömében részesül a Vőlegény-Krisztus a Bárány trónja előtt. A házastársak sokszor leragadnak annál a Jézusi szónál: odaát már nem házasodnak. Riadtan kérdezik: tehát az örökkévalóságban úgy kell élni, mintha soha nem is ismertük volna egymást? Sok-sok házasságot szomorúsággal tölt el ez a téves gondolat. Azok, akik egy életen át együtt törekedtek az életszentségre, arra, hogy megjelenítsék egymásnak és gyermekeiknek a Vőlegény-Krisztus szeretetét ne ünnepelhetnének együtt a Bárány lakomáján? A Jelenések Könyve így bátorít: "Gyere, megmutatom neked az asszonyt, a Bárány jegyesét!" (Jel 21, 9) és később szinte nyugtalan sürgetéssel szól: ">>Jöjj el!<< És aki hallja, az is mondja: >>Jöjj el!<< Aki szomjazik, jöjjön; és aki akarja, merítsen ingyen az élet vizéből!" (Jel 22, 17)
Milyen bátorítást nyerhetünk az örökkévalóságnak ebből a gyönyörű távlatából otthonunk szebbé tételéhez?
A sok nehézséggel, bajjal küszködő, már-már reményüket vesztő, de mégis hűséges házaspárokkal találkozva eszünkbe jut az a jelenet, melyben az apostolok faggatják Jézust: Uram mi mindent elhagytunk érted, mi lesz hát a jutalmunk? És Jézus válaszolja: százannyit kaptok érte, ráadásul még az örök életet is. (vö. Mk 10, 28-31) Megélni az osztatlan szívű szeretetet a házasságban, már itt a földön boldoggá teszi a házaspárt és a rá épülő családot, részesít bennünket abból a boldogságból, amelynek kóstolója minden boldog családi otthon.
TEGYÉTEK JELLÉ SZERELMETEKET: ISTEN VÉGLEGES SZERETETTEL SZERETI AZ EMBERT!

A vizsolyi biblia, 1590HÍVOM A CSALÁDOKAT, az Új Ember Kiadó, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a MAKACS közös szentírásolvasó pontszerző játékára.
A decemberi kérdés:    Milyen ételt készített Sára a három vendégnek?

A válaszokat "Szentírás Éve" jeligével az Új Ember kiadó címére küldjék: 1053-Budapest, Kossuth Lajos utca 1. vagy e-mailben a biblia[kukac]ujember[pont]hu címre. Beadási határidő: december 17.
HÍVOM A CSALÁDOKAT játékunk ünnepélyes eredményhirdetésére 2009. Január 1-én a Budapesti Szent Család templomba (VI. Szondi u. 67) este 6 órára. Az ünnepséget a Mária Rádió közvetíti és Sillye Jenő új, bibliás CD-je is bemutatásra kerül. A nyertesek névsorát az Új Ember jan. 4-i számában közöljük.
Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke