20100925

SZENTELJÉTEK FEL MAGATOK AZ ÚJ IDŐRE EZEN A FÖLDÖN!

Nehéznek tűnik mindezt véghezvinni, amit ÉN nektek a SZENT AKARATOMBAN parancsolok, ÉN AZ ÚR bizony kimondom: - nem nehéz, ha az ember komolysággal, egy szent komolysággal az ÉN egyedüli SZENT AKARATOM MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ teljesíteni akarja!

Elkezdenetek természetesen magatokban, veletek és körülöttetek azzal kell, hogy megpróbáljátok a benneteket körülvevő világgal szemben magatokat az ÉN SZENT SZAVAIM ÉS PARANCSOLATAIM által felszentelni; ÉN AZ ÚR megismétlem:

FELSZENTELNI !

Mert bizony, mondanotok kellene magatoknak, A KEGYELEMADOMÁNYOK, melyek bennetek nyugodnak, tesznek benneteket az ÉN MAGAM szent gyermekeivé! Mint ahogy ti mindennek az ÉN MENTŐHORGONYOMBAN, az ÚJ BIBLIÁBAN utánaolvashattok, gondolnotok kellene nap mint nap arra, hogy miként váljatok az ÉN SZENT SZELLEMEM EGYHÁZÁVÁ! Ha ezt megteszitek, akkor lesztek az egyedüli helyes úton! És ÉN segíteni fogok nektek a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN, ezt a bennetek leendő, az ÉN SZENT SZELLEMEM EGYHÁZÁT a legnagyobb tökéletességben ékesíteni!

Nektek csak egyet kell tennetek: ENGEM, ISTENT AZ URAT, a ti MENNYEI ATYÁTOKAT JÉZUST, a hatalmatokban álló teljes erőből a szívetekben kell megragadnotok-felfognotok és a SZERETETEM ŐSPARANCSOLATÁT tökéletes valósággá váltanotok:

„Szeressétek ISTENETEKET mindenekfölött
és embertestvéreiteket mint önmagatokat!”

Ha magatokat így NEKEM átadjátok, és megpróbáltok ENGEM felfogni-megragadni, akkor majd fokozatosan érezni fogjátok az ÉN MINDENHATÓSÁGOM, ERŐM, és ti fel fogtok örvendezni teljes lélekből, hogy AZ ATYA eleven élet bennetek, szeretett gyermekeim!

Így ne féljetek a fáradságtól, magatokat megszabadítani minden e világi szokástól; mert többet ajándékozom ÉN AZ ÚR nektek, mint amit a világok valaha is adhatnának! Világossá kell ennek az érzületetekben válnia, teljesen világossá az ÉN bennetek levő SZENT SZELLEMEM által, hogy minden, amit a világ nektek kínál, nagyon rövid és múlandó, és mindez egy éjszaka leforgása alatt megszűnhet! AZ ÉN ORSZÁGOM, AZ ÖRÖK TÖKÉLETESSÉG akkor is tovább fog létezni!

Mert gondoljátok át ti embergyermekeim, akik egy pár milliárdnyian éltek ezen a csillagon, csak a legparányibbak vagytok az ÉN egész teremtésemben, és mégis a legnagyobbak, a legeslegnagyobb LEGPARÁNYIBBAK, akiket ÉN A KIKUTATHATATLAN MINDENSÉG TEREMTŐJE még NAGYOBBAKKÁ akarok és fogok tenni!

Töltse el boldogsággal a szíveteket - természetesen ha ti azt úgy akarjátok -, hogy a ti TEREMTŐTÖK mindent nektek ad, ami elképzelhető. Ezért kimondatik: vessétek le az „öreg Ádám ruhát” és vegyétek fel az ÖRÖK JÉZUS-MÁRIA-KÖNTÖST!

Ti elolvashatjátok az ÉN SZENT ÚJ BIBLIÁMBAN, hogy ÉN AZ ÚR és a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSA AZ ÖRÖK SZERETET - MÁRIA egyek vagyunk és egyek maradunk mindörökkön-örökké! És ez az egység akar a részetekké válni - legelevenebben! Ezzel többet nyertek - bizony, bizony mondom ÉN AZ ÚR - mintha ezen a földön nap mint nap egy nagynyereményű sorsjegyet húznátok; mert ti akkor a teljes eleven létetek ÖRÖKKÉVALÓSÁG-SORSJEGYÉT húzzátok! Igen, és ÉN AZ ÚR adom azt át nektek, gyermekeim!

Lássátok mindebből, hogy a ti TEREMTŐTÖK a mennyek és e földnek teremtője, ISTEN AZ ÚR, nem csak AZ ÖRÖK TÖRVÉNYSZERŰ SZIGORÚSÁG, hanem a ti MENNYEI ATYÁTOK, MINDEN APÁK ATYJA, AZ ÖRÖK ATYA, AKI benneteket az Ő örökkévalóság-gazdagságából folyvást és felmérhetetlenül meg akar ajándékozni mindörökkön-örökké, szeretett gyermekeim!

Vegyétek ezt a MENNYEI ATYÁTOK örökkévalóság-sorsjegyét köszönettel át és tudjátok meg, szeretett gyermekeim, hogy miért vettem MAGAMRA ÉN Golgota sorsjegyét: minden ősbűnt akkorig kitörölvén és feloldván és most a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁVAL, AZ ÖRÖK SZERETETTEL az utóbűnöket is feloldván, hogy valóban

VILÁGOSSÁG LEGYEN ISMÉT EZEN A FÖLDÖN

*

Ahhoz viszont, hogy az ÉN ÖRÖK SZENT VILÁGOSSÁGOM

a szíveteket és lelketeket eltölthesse, ahhoz léteznie kell bennetek igaz szellemi termőtalajnak; ami azt jelenti, hogy mindennek az utolsó atomig igaznak kell bennetek lennie! Mert bizony mondottam ÉN mint

JÉZUS

„ÉN VAGYOK AZ ÚT
AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET”

Igazság nélkül nem tud az ÉN VILÁGOSSÁGOM nálatok gyökeret ereszteni! Ezért kell NEKEM benneteket nagyon szigorú SZERETETBEN figyelmeztetni: gyakoroljátok rendületlenül minden gondolatban, minden nyilatkozatban, az igaz, a tökéletesen igaz életet!

Mert már a Sinai parancsolatokban - ti azt tudjátok - le van fektetve, hogy hamisan senki ne beszéljen, még a legcsekélyebb átvitelben sem, mondom ÉN AZ ÚR!

Őrizkedjetek attól, hogy embertársaitokkal, a házastársatokkal és a gyermekeitekkel szemben a legkisebb mértékben se essetek a valótlanságba! A legeslegkisebb mértékben is igaznak kell maradnotok és semmiben sem lehettek valótlanok; ne tagadjátok meg magatokat különböző dolgokban különféle mentségekkel, maradjatok mindig az igazságnál, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG és AZ ÉLET.

Mindez nem azt jelenti, hogy ti az embertársaitoknak mindent meggyónjatok, hanem hívjátok a BÖLCSESSÉGEMET a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN, hogy felismerjétek, hogy hogyan viselkedjetek - és kiváltképpen tanuljatok meg inkább hallgatni, mind hogy fölöslegesen mentegetőzni vagy végül egy hazugságot kimondani. Mert ÉN AZ ÚR is bölcsen hallgattam egykor az Engem elítélő nagytanács előtt*).

*) Újszövetség, Máté evangéliuma 26 / 59-63, Márk evangéliuma 14 / 55-61.

Tegyetek meg minden azért, hogy a házastársatokkal és gyermekeitekkel egy abszolút igaz életet vezessetek minden gondolatban és minden kimondott szóban; ne találjatok ki különböző kifogásokat: ez és ez nem megy másképp! A színtiszta igazságban gondolva és beszélve minden lehetséges, az embernek csak az ÉN SZENT SZELLEMEM kell magához hívnia, hogy ily módon az ÉN SZENT SZELLEMEM a saját szívetek abszolút realitásává váljon!

És ha egyszer úgymond egy valótlan szó tőletek kicsúszik, úgy hívjátok azt azonnal vissza ENGEM kérve: Ó URAM kérlek bocsásd meg nekem ezt a bűnt, és kérlek old fel ezt a valótlan szót, hogy ne tudja megsokszorozni magát!

Váljatok tehát, ezen a világon a tökéletes igazság színtiszta forrásaivá, itt, ahol az igazság úgymond már majdnem mindenütt a sarokba van állítva, ahol az emberek egymással szemben szinte minden alkalommal hamis vallomással beszélnek. Ezért lesz rövidesen ez az egész világ - bizony, bizony mondom ÉN AZ ÚR - cselekvőképtelen; mivel hosszú időn át nem fejlődhet semmi a hazugságban!

Így legyetek az
ÉN leendő szent
fényköröm alapjában
az igazság példaképei!

Fogadjátok el köszönettel, ha benneteket a házastársatok vagy egy másik lélek az őszinteségre int és figyelmeztet, és kérjetek ENGEM újra és újra: „Ó MENNYEI ATYÁM A SZÍVEDMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN, tégy engem figyelmessé, mihelyt én kísértésbe esek a legkisebb mértékben is egy valótlanságot kimondani, ha az számomra jelentéktelennek tűnne.” Mert egy valótlanság mindig nagyon jelentős, teljesen mindegy, hogy mi az! A valótlan a Sátán éltetője, gyermekeim. Ez miatt válnak a világi emberek a Sátán eszközeivé a hazugságban!

Ezért kell a világot megtisztítani
a pokol minden arculatától!

Kezdjetek el ettől a pillanattól fogva - a saját magatok félrevezetése nélkül - a színtiszta igazságban élni minden körülmények között! Imádkozzatok szakadatlanul a saját szívetek imádságaiban, úgy ahogyan azt a ti megváltó-szentanyátok nektek folyton tanácsolja: „Ó URAM, hagyj engem úgy gondolkodni és cselekedni, ahogyan TE az én helyemben gondolkodnál és cselekednél!”

Mivel ISTEN az abszolút SZÍNTISZTASÁG és IGAZSÁG - különben semmi sem lenne örökkévaló az ÉN Teremtésemben -, ezért csak akkor gondolkodhat egy embergyermek az ÉN SZENT SZELLEMEMBEN úgy, ahogyan ÉN gondolkodom, ha ő mindig arra törekszik, hogy a legeslegkisebb mértékben is mindenféle szépítés nélkül igaz legyen. Akkor lesz az igaz szellemi termőtalaj az ÉN SZENT VILÁGOSSÁGOM részére megteremtve, és akkor fogok ÉN AZ ÚR az ÉN ÖRÖK FÉNYEMBEN egy ilyen emberi szívbe és lélekbe beköltözni, melynek emberköntöse színtisztává vált!

És ha ti, e világ kísértésében, talán néha valamit tesztek, amit a következő szempillanatban azonnal megbántok, úgy bánjátok azt meg igazán, nem csak ELŐTTEM, ISTEN AZ ÚR előtt, hanem a házastársatok és gyermekeitek előtt vagy bárki más legyen az, és kérjétek a megbocsátást, mert csak akkor lehet a valótlan, az igazságtalan feloldva:

mert ennek az emberiségnek jövője egy szellemi ÚJ JERUZSÁLEMBEN, csak az igazságban, a tökéletes igazságban lehet; mert csak akkor adott a garancia, hogy valami ÖRÖKKÉVALÓ lesz alkotva!

AZ IGAZSÁG
egyededül örök és örök marad mindig
és ezzel lesz legyőzve
a bűn zsoldja: a halál!

A jelentősége annak, amit az imént mondottam, felmérhetetlenül nagy. Ezért mindegyikőtöknek azt kell majd magától ezután az ÉN SZENT IGÉM után mondania, itt és ott mégis hibáztam, és itt és itt néha még kísértésbe esek, és nem veszek mindent teljesen komolyan. Viszont ezek kibúvók, az gondolva, hogy nem kell mindent teljesen komolyan venni: ilyen gondolatok már valóban az ellenpólus - a Sátán kísértései. Ha ti, a színtisztaságban fel akartok tekinteni a ti ISTENETEKHEZ ÉS URATOKHOZ ÉS AZ Ő SZÍVEMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁHOZ AZ ÖRÖK SZERETETHEZ és az ÉN TÖKÉLETES MENNYEM örökkévalósága részeseivé akartok válni, akkor legyetek mindenben színtiszta igazak; és akkor elsősorban és egyre inkább csak tökéletes házasságok fognak létezni és gyönyörű szép módon fogja továbbnemzeni magát AZ IGAZSÁG!

Amit mi manapság ezen a világon átélünk, az a hazugság eredménye, és mi átéljük azt, hogy a továbbnemzett hazugságok a BŰN ÉS BŰNHŐDÉS örök TÖRVÉNYE szerint saját magukat lépésről-lépésre felemésztik. Mi azonban azt nem hagyhatjuk, hogy minden oda jusson, hogy a hazugság felemésztődése végett ennek az emberiségnek és földnek a struktúrája, léte kérdésessé váljon!

Szeretett gyermekeim, ezért jöttem újból el ÉN AZ ÚR A SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN, és ezért adom ÉN a kezetekbe a MENTŐHORGONYT, AZ ÉN SZENT ÚJ BIBLIÁMAT , ezért akarlak benneteket az ÉN SZENT KARJAIMBA zárni, és ezen a földön nap mint nap veletek járni, hogy ennek a ti anyaföldeteknek ne kelljen tovább a földi gyermekei bűnössége miatt szenvedni-nyögni, hanem felörvendezhet, hogy

ezen a földön
hamarosan egy új emberiség lesz!

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

Nincsenek megjegyzések: